pozadie

Stránky DJP.sk pre skvalitnenie služieb využívajú cookies. Používaním DJP.sk súhlasíte s používaním týchto cookies. Rozumiem

Aktuality

späť

Kalendár predstavení

 • Divadlo zverejňuje zámer na prenájom priestorov 12.12.2018

  Zámer na prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzky divadelnej kaviarne
   

  1. Identifikácia prenajímateľa:
   
  Názov organizácie: Divadlo Jána Palárika v Trnave
  Sidlo organizácie:Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava
  Zastúpený: Mgr. Art. Zuzana Šajgalíková
  IČO: 0022681
  DIČ: 2021133609
  Číslo telef.: 033/55 11 353
   
  1. Predmet a účel zámeru:
   
  Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 1.4.2002 ako vlastníkom majetku, má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Trnava, zapísanú v Liste vlastníctva č. 3285 ako budova súp. č. 139 na parcele č. 760. Nehnuteľnosť je umiestnená na Trojičnom náměstí 2, 917 01  Trnava. V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.
   
  V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ má zámer prenechať do nájmu nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí budovy Divadla Jána Palárika vo vstupnom foyer o celkovej rozlohe 11,68 m2. Priestory pozostávajú z priestorov bufetového pultu v rozlohe 5,8 m2 a skladových priestorov v rozlohe 5,88 m2. Priestor je vhodný ako divadelná kaviareň, ktorá umožňuje poskytovať ponuku drobného občerstvenia, neumožňuje však tepelnú úpravu pokrmov. Predmet nájmu je vykurovaný, s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickou prípojkou a príslušným elektrickým rozvodom. Predmet nájmu netvorí samostatný celok so samostatným vchodom z ulice.
   
  1. Doba prenájmu:
   
  Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2019 do 31.12.2021.
  Do nájomnej zmluvy je možné zapracovať prechodné ustanovenia týkajúce sa obdobia od 1. do 15.1.2018, kedy bude prevádzka divadla obmedzená.
   
  1. Cena prenájmu
   
  Minimálna cena za prenájom je stanovená na sumu 424 EUR za jeden rok (t.j. 1272 EUR za celé obdobie nájmu).
   
  1. Požiadavky prenajímateľa
   
  Prenajímateľ požaduje, aby nájomca prevádzkoval divadelnú kaviareň minimálne v čase od 9.30 do 22.00 v pracovné dni, pričom v dňoch, kedy sa v divadle hrá večerné predstavenie a jeho trvanie presiahne čas 22.00, bola prevádzka otvorená do času zodpovedajúcemu 30 minútam po skončení predstavenia. Prevádzková doba počas víkendov a sviatkov bude predmetom vzájomnej dohody a premietne sa do návrhu nájomnej zmluvy.
  Prenajímateľ požaduje prevádzku kaviarne aj počas letných mesiacov, optimálne vrátane rozšírenia o letnú terasu (podlieha súhlasu mesta Trnava).
  Prenajímateľ ďalej požaduje, aby nájomca ponúkal sortiment najvyššej kvality s akcentom na lokálnych dodávateľov a gastro-producentov a mal prax v oblasti poskytovania gastronomických služieb v trvaní minimálne 5 rokov.
  Prenajímateľ požaduje, aby uchádzač uviedol, či je schopný v prípade potreby realizovať pre divadlo (za samostatných podmienok) cateringové služby na premiérové recepcie a ďalšie slávnostné udalosti (približný rozsah: welcome drink, teplý a studený bufet v 3 variantoch vrátane vegetariánskeho, dezert, káva, víno, mobiliár a servis minimálne do 23:00 hod).
   
  1. Požiadavky na obsah ponuky:
   
  Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala identifikačné údaje uchádzača a návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (uvedených v bode 7).
   
  1. Kritériá hodnotenia ponúk a relatívna váha jednotlivých kritérií:
   
    Názov kritéria Forma návrhu na plnenie kritéria Relatívna váha v %
  Položka A Sortiment – kvalita, rozsah a pestrosť Súpis návrhu konkrétnych ponúkaných položiek 40
  Položka B Sortiment – cena Vzor nápojového a jedálneho lístka 20
  Položka C Vzhľad prevádzky Opis riešenia vzhľadu prevádzky – názov, grafické prvky, mobiliár – vizualizácia vítaná 30
  Položka D Cena nájmu Cena / mesiac (vrátane DPH) 10
   
  Spôsob vyhodnotenia kritéria:
   
  Položka A:
  Súčet bodov dosiahnutý pri hodnotení členov komisie x 40 = počet bodov
   
  Položka B
  Súčet bodov dosiahnutý pri hodnotení členov komisie x 20 = počet bodov
   
  Položka C:
  Súčet bodov dosiahnutý pri hodnotení členov komisie x 30 = počet bodov
   
  Položka D:
  Cena nájmu s DPH x 10 = počet bodov
   
  Počet hodnotiacich členov komisie: 4
  Stupnica pridelenia bodov pri položkách A-C : 1 – 5 bodov (každý člen komisie môže prideliť max. 5 bodov).
  Maximálny možný dosiahnutý súčet bodov od členov komisie: 45 bodov (súčet bodov od všetkých členov komisie).
  Pri položke D sa maximálny počet bodov odvíja od predloženej ceny nájmu.
  Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý v bodovom hodnotení dosiahne najvyšší počet bodov (súčet všetkých bodov za Položky A, B, C a D).
   
   
   
  1. Ďalšie informácie:           
   
  Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup uvedený v tomto zámere vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bol zverejnený.
  Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.
   
  1. Miesto a lehota na predkladania ponúk:
   
  Ponuky je potrebné doručiť v písomnej podobe v zatvorenej obálke s označením „VO – NEOTVÁRAŤ“ s názvom ,,Prenájom priestorov na prevádzku divadelnej kaviarne“ na adresu Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 27.12.2018 do 12.00 hodiny.
   
  Uzatvorenie nájomnej zmluvy s vybraným záujemcom podlieha schváleniu zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom.
   
  Dátum zverejnenia 12.12.2018
  Dátum uplynutia na zverejnenie: 27.12.2018.
   
  Mgr. Art. Zuzana Šajgalíková

Darčeková poukážka

Darčeková poukážka
 • Tatra banka
 • Západoslovenská televízia
 • Trnavské rádio
 • Radio Regina
 • Mestká televízia Trnava
 • Mesačný program
 • S detmi
 • do mesta
 • Trnavak
 • Atteliér
 • Fond na podporu umenia
 • Apimed
 • Hubler
 • aetter
 • Rádio pohoda