Máme novú umeleckú šéfku

Novou riaditeľkou umeleckého úseku sa stáva Mgr. art. Lucia Mihálová, PhD. Na základe výberového konania o tom rozhodla výberová komisia, ktorá zasadala 3. apríla 2023.

Lucia Mihálová nastúpila do Divadla Jána Palárika ako interná dramaturgička v roku 2016. V trnavskom divadle nadviazala spoluprácu s viacerými režisérmi. V roku 2019 ukončila doktorandské štúdium obhajobou dizertačnej práce na tému Sociálne a občianske funkcie súčasného divadla. Je autorkou niekoľkých adaptácií pre rozhlas a divadlo. Od októbra 2022 do marca 2023 bola poverená riadením umeleckého úseku.

ZÁPISNICA

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Riaditeľ/riaditeľka umeleckého úseku (umelecký šéf/umelecká šéfka)

Divadla Jána Palárika v Trnave 3.4.2023 Zrkadlová sála DJP

Prítomní:

Mgr. Katarína Makýšová – poverená riadením divadla, ekonomická riaditeľka

Mgr. Katarína Čučková – riaditeľka úseku marketingu a PR

Mgr. art. Zuzana Havranová – riaditeľka technického úseku a úseku výrobných dielní

Mgr. art. Zuzana Hekel – riaditeľka divadla (aktuálne na MD)

Mgr. Peter Kadlic – riaditeľ odboru kultúry a športu TTSK

Mgr. Peter Cagala – riaditeľ mestského kultúrneho strediska Zaži v Trnave

Mgr. art. Martin Kubran – riaditeľ divadla LUDUS, dramaturg

prof. Mgr. art. Peter Pavlac – pedagóg VŠMU, dramaturg

Mgr. art. Michal Jánoš, ArtD. – člen umeleckého súboru DJP

Mgr. art. Tatiana Kulíšková – členka umeleckého súboru DJP

prof. Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD. – riaditeľka Divadelného ústavu, pedagogička VŠMU

Agenda:

1/ Voľba predsedu výberovej komisie – jednohlasne bola zvolená Mgr. art. Tatiana Kulíšková.

2/ Informácia o hodnotiacich kritériách:

• Umelecké, osobnostné a manažérske predpoklady (vzdelanie a požadovaná prax), maximálny počet bodov: 10

• Vízia rozvoja divadla (súlad s očakávaniami vyhlasovateľa, miera prínosu pre divadlo a jeho cieľové skupiny, invenčnosť, vykonateľnosť), maximálny počet bodov: 10

• Osobná prezentácia (schopnosť predstaviť svoju víziu, verejné vystupovanie, schopnosť zodpovedať položené otázky), maximálny počet bodov: 10

3/ Vypočutie uchádzačov v poradí, v akom doručili podklady k výberovému konaniu – rozhodujúca bola prezentačná pečiatka divadla.

4/ Počet pridelených bodov a výsledné poradie uchádzačov:

    1. Mgr. art. Lucia Mihálová, PhD. 262 bodov
    1. Mgr. art. Peter Tilajčík, ArtD. 183 bodov
    1. Mgr. art. Tomáš Procházka 137 bodov

Mgr. art. Tatiana Kulíšková, predsedníčka výberovej komisie

4/4/2023