Škola nie je dráma (pre stredné školy)Návšteva divadla má vo vzdelávacom procese svoju jedinečnú, nenahraditeľnú úlohu. V divadle sme preto vymysleli špeciálny program priamo pre učiteľov stredných a základných škôl, aby im návšteva divadla priniesla čo najviac výhod a úžitku.Divadlo je oproti ostatným umeniam výnimočné v tom, že prináša divákovi autentický zážitok ľudských príbehov a emócií. Dáva nám možnosť stotožniť sa s postavou, umožniť jej dilemám, problémom a emóciám do nás preniknúť a mať na nás katarzný účinok. Podľa súčasnej psychológie je práve emocionálne učenie jedným z najefektívnejších spôsobov učenia a prvky divadla začínajú stále viac prenikať do vyučovacieho procesu, najmä v západných krajinách. Prežitie subjektívneho umeleckého zážitku poskytuje človeku poznanie o svete i o ňom samom.


Význam emocionálneho učenia je prízvukovaný najmä v súvislosti so sociologickou charakteristikou súčasnej doby ako tzv. postfaktickej. V dobe, keď nedokážeme rozlíšiť pravdivú informáciu od dezinformácie, je najspoľahlivejším a najdôveryhodnejším spôsobom získania poznania vlastná skúsenosť. Mágia divadla spočíva v tom, že dokážeme získať skúsenosť divadelnej postavy, osvojiť si ju, a dospieť tak k novému poznaniu. Divák si počas predstavenia automaticky buduje vlastný postoj k dianiu na javisku. Tým sa kreuje a upevňuje schopnosť kritického a analytického myslenia.


Práve v súčasnosti, keď je svet mladých ľudí neoddeliteľne spätý s virtuálnymi technológiami a sociálnymi sieťami, je potrebné naučiť ich samostatne myslieť, vedieť sa orientovať vo faktoch a dezinformáciách, vytvoriť rovnováhu medzi skutočnými a virtuálnymi vzťahmi a poskytnúť im bezpečnú orientáciu v súčasnom fungovaní sveta, aby z nich vyrástli plnohodnotní zodpovední dospelí. Preto už samotná návšteva divadelného predstavenia má mnoho nenahraditeľných funkcií: kultivuje, povzbudzuje k slušnosti a ohľaduplnosti, rozširuje obzor vedomostí, rozvíja schopnosť imaginácie, stimuluje empatiu a v neposlednom rade posúva hranice estetického vnímania sveta mladého človeka.


Okrem toho v našom programe Škola (nie) je dráma ponúkame aktivity, ktoré návštevu predstavenia obohacujú o možnosť vzdelávania sa v oblasti literatúry, dejepisu, náuky o spoločnosti, dejín umenia či estetiky. V neposlednom rade máte možnosť dozvedieť sa viac o divadle, spoznať jeho prostredie a jednotlivé divadelné remeslá. Snažíme sa využiť edukačnú funkciu divadla a vytvoriť priestor, ktorý bude slúžiť ako nadstavba, rozšírenie vyučovacieho procesu. Ako erbová divadelná inštitúcia Trnavského kraja považujeme za svoju prioritu starať sa o kultiváciu a vzdelávanie mládeže v kraji. Zároveň sa hlásime k tradícii nášho divadla, ktoré sa kedysi špecializovalo práve na tvorbu pre deti a mládež. Vieme, že ku kreovaniu novej generácie slušných a vzdelaných ľudí vedú malé krôčky, a preto veríme, že tie vaše povedú práve do nášho divadla.


Do pozornosti dávame naše dve inscenácie, ktoré boli vytvorené primárne pre študentov stredných škôl a zároveň ich hráme priamo medzi študentmi na školách.


NEMÁ TRIEDA

SKRYTÝ ZMYSEL 


V prípade záujmu o jedno z predstavení aj na vašej strednej škole kontaktujte našu koordinátorku projektov pre deti a mládež Ivicu Franekovú na adrese ivica.franekova@djp.sk.